cat-icon 7 Marais Rd, Bedfordview, Germiston, 2008